Sundayman - Go Music Video

Cast

Ermis Vidalis

Katerina Mavridou

Production Company: Filmiki

Produced by: Rozanna Christopoulou, Nikolas Alavanos

Creative Director: Christos Koutsoukos

Directed by: Danny&Loco

Director of Photography: Evan Maragkoudakis

Styling: Anna Zotou Dimitris Papathomas

Wrangler: Stefania Filippidi

Focus Puller: Nikos Sempos

Production Assistant: Panagiotis Kontogiannis

Color : Andrei Gordeev

Sound Design Studio : Rabbeats Music

Sound Designer: Stefanos Douvitsas

Post: Filmiki Productions

Post producer : Violetta Pepa

Film Lab: Mutascan

Special Thanks: Michael Tsimperopoulos, Iasonas Kokkinakis, Eleni Stamoulakatou, Stamatis Arapakis, Mutascan, Babis Makridis, Vassilis Bourantas

Filmiki - JACK